Договiр публiчної оферти

Договір про надання послуг
  1. Предмет договору 
1.1. Продавець надає Покупцеві можливість отримати доступ до платних відео-тренувань на сайті www.немарафон-бутенко.com.
  2. Умови доступу 
2.1. Доступ до платних відео-тренувань надається виключно на тимчасове користування, відповідно до цього Договору та умов, та умов та правил встановлених на сайті www.немарафон-бутенко.com.
2.2. Для отримання доступу Покупець повинен проходити реєстрацію на сайті та оплатити послугу відповідно до ціни, встановленої на сайті.
  3. Ціна та умови оплати 
3.1. Ціна на доступ до платних відео-тренувань встановлюється Продавцем та відображається на сайті. 
3.2. Оплата здійснюється Покупцем відповідно до умов та цiн, встановлених на сайті.
  4. Права та обов'язки сторін 
4.1. Продавець зобов'язууеться забезпечувати Покупця доступом до платних відео-тренувань на сайті www.немарафон-бутенко.com відповідно до умов цього Договору. 
4.2. Покупець зобов'язується використовувати платні відео-тренування тільки для особистих потреб відповідно до умов цього Договору та умов, встановлених на сайті.
  5. Термін дії договору 
5.1. Цей Договір вступає в дію з моменту оплати Покупцем платної послуги та діє до моменту виконання усіх зобов'язань сторінами.
  6. Реклама 
6.1. Покупець погоджується, що він не має права використовувати матеріали з платних відео-тренувань для рекламних цілей без додаткової домовленості з Продавцем.
  7. Відповідальність сторін 
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до законодавства України. 
7.2. Продавець не несе відповідальності за неправильне використання Покупцем платних відео-тренувань. 
7.3. Покупець несе відповідальність за збереження конфіденційності даних, отриманих від Продавця в процесі використання платних відео-тренувань.
  8. Зміна умов договору 
8.1. Продавець має право вносити зміни до умов даного Договору. Про внесення змін Продавець повідомляє Покупця на відповідній розділ з контактами, або веб форму для звязку на сайтi www.немарафон-бутенко.com або на відповідну електронну адресу.
  9. Розрив договору 
9.1. Даний Договір може бути розриваний без визнання відповідальності будь-якої із сторін в будь-який час за угодою сторін. 
9.2. У випадку порушення Покупцем умов даного Договору, Продавець має право відмовитися від дальнішого надання послуг Покупцеві без визнання відповідальності та без повернення вартості платежу.
9.3 Договір може бути розірваний без визнання відповідальності однією з Сторін в будь-який момент через надання письмової відмови другій Стороні. 
9.4 Договір також може бути розірваний в разі невиконання будь-якої з Сторiн обовязкiв.
9.5. При розірванні Договору, cторони не зобов’язані повернути одна одній всі взаємодійні платежі. 
9.6. Розірвання Договору відміняє відповідальність Сторін за надання взаємодійних платежів.
  10. Вирішення спорів 
10.1. Всі спори, які виникають в результаті виконання даного Договору, будуть розв'язуватися споречними засобами законодавства України.
  11. Кінцеві умови 
11.1. Даний Договір становить єдиний та повний документ, який регулює взаємодію між Сторонами. 
11.2. Усі попередні договори, узгодження та пред'явлення, які відносяться до предмету даного Договору, а також усі повідомлення, пред'явлення та доповіді здійснюються в письмовій формі. 
11.3 Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). 
11.4. Даний Договір є нерозірвним та діє на протязі всього періоду надання послуг Продавцем Покупцеві. 
11.5. Усі зміни та доповнення, які робляться до даного Договору, є дієздатними тільки в тому випадку, якщо вони відбуваються в письмовій формі та затверджені обома Сторонами. 
11.6. Договір може бути розірваний без визнання відповідальності однією з Сторін в будь-який момент через надання письмової відмови другій Стороні.
11.7 Покупець зобов'язується забезпечити достовірність та правдивість відомостей, наданих при реєстрації на сайті.
11.8 Покупець не має права передавати свої права та обов'язки за даним договором третім особам без попередньої згоди Продавця.
11.9 Продавець не несе відповідальності за несправність технічних засобів Покупця, які відомості на сайті.
  12. Встановлення та збереження Договору 
12.1. Даний Договір зберігається в електронному в архіві Продавця.
  13. Додаткові умови 
13.1. Додаткові умови, які не відомі на момент підписання даного Договору, можуть бути додані до нього після його підписання у вигляді додаткових угод, які підписуються обома Сторонами в письмовій формі. 
13.2. У випадку несумісності між Договором та додатковими угодами, перевага надається додатковим угодам.
  14. Відповідальність сторін 
14.1. Продавець несе відповідальність за надання Покупцеві послуг, які відповідають вимогам, встановленим у Договорі. 
14.2. Покупець несе відповідальність за оплату послуг, наданих Продавцем, відповідно до умов Договору.
  16. Захист персональних даних 
16.1. Сторони зобов’язані дотримуватися відповідних законів про захист персональних даних. 
16.2. Продавець зобов’язаний використовувати персональні дані Покупця тільки для виконання умов Договору.
  17. Рішення спорів 
17.1. Усі спори, які можуть виникнути в ході виконання Договору, Сторони зобов’язані спробувати урізноманітно урегулювати. 
17.2. Якщо спори не можуть бути урегульовані відповідно до консенсусу. 
17.1. спори будуть передані на розгляд суду.
  18. Закінчення Договору.
18.1. Договір вважається закінченим після повного виконання Сторонами усіх зобов’язань, передбачених Договором. 
18.2. Продавець має право розірвати Договір в будь-який час без попереднього повідомлення Покупцеві, якщо Покупець порушує умови Договору.
  19. Додаткові умови 
19.1. Додаткові умови Договору вносяться в Договір в письмовій формі та є невід’ємною частиною Договору. 
19.2. Якщо якісь положення Договору відповідають законодавству, то такі положення встановлюються відповідно до законодавства.
  20. Зміна умов Договору 
20.1. Умови Договору можуть бути змінені та/або доповнені Продавцем без попереднього повідомлення Покупця. Нові умови Договору набувають чинності з моменту їх опублікуваня на сайтi. ння на веб-сайті Продавця. При відсутності протесту Покупця протягом одного тижня від дати опублікування нових умов, вважається, що Покупець погодився з ними.
  21. Реклама 
21.1. Покупець погоджується, що Продавець може використовувати його ім'я та зображення для рекламних цілей на своїх веб-сайтах та в соціальних медіа.
21.2 Реклама товару та послуг: Покупець зобов'язується відмовитися від використання матеріалів, які рекламують товари та послуги Продавця, в якості рекламного матеріалу інших товарів та послуг.
21.3 Рекламні матеріали: Продавець залишає за собою право на використання імені, логотипу, фотографій та інших рекламних матеріалів Покупця в цілях реклами своїх товарів та послуг.
21.4 Права на використання: Покупець не має права на використання матеріалів, які рекламують товари та послуги Продавця, в якості рекламного матеріалу інших товарів та послуг.
  22. Резолютивні способи розрізнення справ 
22.1. Усі суперечки, які виникають в зв'язку з Договором, Сторони зобов'язуються вирішувати в шляху переговорів. 
22.2. Якщо суперечка не може бути вирішена шляхом переговорів, спори подаються до суду відповідно до законодавства України.
22.3 Право відмови: Продавець залишає за собою право відмовитися від виконання даного Договору в будь-який час без винятку та без повідомлення. 
  23. Заключні положення 
23.1. Договір складено у двох цифрових екземплярах, по одному для кожної сторони.
23.2 Покупець виступає в якості власника інтелектуальної власності на відео-тренування, надані йому на платній основі, з метою власного використання в особистих та некомерційних цілях.
23.3 У випадку порушення Покупцем вимог даного договору, Продавець залишає за собою право відмовити в наданні доступу до відео-тренувань та/або відшкодувати збитки, завдані Покупцем.
23.4 Договір діє з моменту оплати Покупцем відео-тренувань і діє до моменту виконання усіх зобов'язань або розiрвання договору.
23.5 Договір набуває сили з моменту оплати покупцем доступу до платних відео-тренувань.